Các con số ấn tượng

Điểm ACT trung bình của SV mới: 23.9

Điểm GPA trung bình của SV mới: 3.47

Tỷ lệ SV trung bình/1 lớp: 27

Tổng số SV hiện tại: 13,144

Xem chi tiết trên website tiếng Anh