Kiểm định Chất lượng

Kiểm định Chất lượng

Các tổ chức kiểm định đặt những tiêu chuẩn giáo dục mà các trường thành viên buộc phải tuân theo. Sự đảm bảo này được thực hiện bởi một tổ chức tư nhân thành viên. Arkansas State University được kiểm định cấp khu vực tại Hội đồng Giáo dục bậc cao vùng Trung Bắc (Higher Learning Commission North Central Association). Các Chương trình đơn lẻ được chứng thực bởi các cơ quan chứng thực chuyên biệt.

CHỨNG THỰC/KIỂM ĐỊNH KHÁC

  • Để biết thêm thông tin về kiểm định chất lượng của từng trường/khoa trực thuộc, xem chi tiết tại đây.