Lựa chọn Nhà ở

Nhà trong khu học xá

Lựa chọn Nhà ở

Sinh viên Quốc tế có một số lựa chọn nhà ở trong khu học xá. Để đăng ký, vui lòng liên hệ với Melissa Turner tại địa chỉ mail [email protected] hoặc truy cập vào ĐÂY.

Nhà ở ngoài khu học xá

Sinh viên Quốc tế có thể lựa chọn tự sắp xếp nhà ở bên ngoài khu học xá.

Một số Tổ chức sinh viên Quốc tế có thể trợ giúp bạn về thủ tục và quy trình về các lựa chọn nhà ở bên ngoài khu học xá. Truy cập vào Đây để liên hệ các Tổ chức sinh viên Quốc tế.

*Sinh viên cần tự gọi đến căn hộ để kiểm tra tình trạng trống, đặt lịch hẹn, ký hợp đồng thuê… Văn phòng ISS sẽ không chịu trách nhiệm cho sinh viên ở ngoài khu học xá.

ĐĂNG KÝ NGAY

Tất cả sinh viên cần đăng ký qua ASU Housing Portal. Sinh viên cần đặt trước $100 trước khi hoàn thiện thủ tục đăng ký. Người ở cùng gửi yêu cầu trên đăng ký riêng.

Tới ASU Housing Portal >>