Người phụ thuộc

Đưa người phụ thuộc (dependent) tới Hoa Kỳ

Sinh viên quốc tế có thể được người thân đi cùng đến Hoa Kỳ bất kỳ lúc nào.

Người phụ thuộc (dependent) được xác định là vợ/chồng và/hoặc con chưa thành niên chưa lập gia đình của sinh viên đó.

Trẻ em trên 21 tuổi không đủ điều kiện nhập học với tư cách là người phụ thuộc của sinh viên quốc tế (F-1 hoặc J-1). Người phụ thuộc của sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin thị thực F-2 hoặc J-2 cùng lúc với sinh viên quốc tế nộp đơn xin thị thực F-1 hoặc J-1, hoặc họ có thể nộp đơn xin thị thực F-2 hoặc J-2 vào một ngày sau đó. Nếu họ được cấp thị thực, họ có thể vào Hoa Kỳ khi sinh viên quốc tế đến hoặc họ có thể vào Hoa Kỳ sau đó.

Nếu bạn muốn đưa người phụ thuộc đến Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ với Cố vấn Nhập cư (Immigration Advisor hoặc DSO) để yêu cầu I-20 hoặc DS-2019 cho người phụ thuộc. Bạn sẽ cần hộ chiếu của người phụ thuộc, giấy chứng nhận kết hôn (đối với vợ/chồng phụ thuộc) hoặc giấy khai sinh (đối với trẻ em phụ thuộc) và chứng minh tài chính thêm tối thiểu 3,500 USD cho mỗi người phụ thuộc.

Du lịch

Các quy tắc tương tự áp dụng cho các chuyến đi của người phụ thuộc cũng như chuyến đi của sinh viên quốc tế. Vẫn cần phải có chữ ký của cán bộ nhập cư của trường (DSO) để tái nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Học tập/Giáo dục

Vợ/chồng có thị thực F-2 không được phép học toàn thời gian ở bất kỳ trường nào ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vợ/chồng có thị thực F-2 được phép học bán thời gian. Trẻ em phụ thuộc F-2 chỉ có thể học toàn thời gian ở trường tiểu học hoặc trung học (Mẫu giáo đến lớp 12).

Vợ/chồng F-2 muốn tham gia học tập toàn thời gian phải nộp đơn xin thay đổi tình trạng phân loại không nhập cư (ví dụ từ F-2) sang trạng thái F-1.

Vợ/chồng J-2 có thể học toàn thời gian ở Hoa Kỳ.

Công việc/Việc làm

Người phụ thuộc của sinh viên F-1 không được nộp đơn xin giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ vì thị thực F-2 không cho phép điều đó. Những người phụ thuộc F-2 sẽ không thể được tuyển dụng ở Hoa Kỳ.

Người phụ thuộc của sinh viên J-1 được phép làm việc tại Hoa Kỳ có giấy phép làm việc phù hợp. Sự cho phép này chỉ có thể được áp dụng khi J-2 đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ và có thể mất tới ba đến bốn tháng để USCIS cho phép được làm việc. Vợ/chồng J-2 không được bắt đầu làm việc cho đến khi nhận được Thẻ Phê duyệt Làm việc (EAD/Employment Authorization Document). Thẻ EAD chỉ được cấp trong thời gian 12 tháng và có thể được gia hạn mỗi năm khi vợ/chồng J-2 ở trạng thái J-2.

Khi nào trạng thái visa F-2 hoặc J-2 kết thúc?

Người phụ thuộc F-2 và J-2 đủ điều kiện ở lại Hoa Kỳ miễn là sinh viên F-1 hoặc J-1 vẫn ở trạng thái hợp lệ. Sau khi F-1 hoàn thành chương trình học, những người phụ thuộc F-1 và F-2 có đủ điều kiện ở lại Hoa Kỳ tối đa 60 ngày. Sau khi J-1 hoàn thành chương trình học, những người phụ thuộc J-1 và J-2 có đủ điều kiện ở lại Hoa Kỳ tối đa 30 ngày.