Trung tâm Đa Văn hóa

Thành lập vào năm 2010, Trung tâm Đa Văn hóa – the Multicultural Center (MC) – luôn cố gắng duy trì môi trường học hỗ trợ, thân thiên, với sự tôn trọng đối với cộng đồng sinh viên đa văn hóa.

NƠI DÀNH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

Trung tâm MC do Văn phòng của các Vấn đề Đa văn hoá (Office of the Multicultural Affairs) điều hành, đã trở thành một phần của cuộc sống trong khu học xá, giúp nâng cao nhận thức về đa văn hóa thông qua các Chương trình học và sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và sự tôn trọng về sự khác biệt phông nền văn hóa trong một cộng đồng đa dạng.

Trung tâm hiện do bà Evette L. Allen Moore, PhD Assistant Vice Chancellor & Director, Multicultural Affairs điều hành.

Một số dịch vụ thuộc MC:

Các Tổ chức Sinh viên

ASU có số lượng không nhỏ các tổ chức sinh viên, và một số tổ chức trực thuộc MC.