Du học ngành Y tế Công cộng (Public Health) tại A-State

Lĩnh vực Y tế Công cộng (Public Health) tập trung vào việc thúc đẩy và bảo vệ sức khỏe bằng cách ngăn ngừa bệnh tật và bệnh tật trong cộng đồng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) phác thảo 10 dịch vụ Y tế Công cộng thiết yếu tập trung vào sự công bằng, đánh giá, phát triển chính sách và đảm bảo. Y tế Công cộng sử dụng các chiến lược dựa trên bằng chứng, dựa trên dữ liệu để cải thiện sức khỏe.

Giáo dục Y tế công cộng tập trung vào 5 môn học cốt lõi:

 • Thống kê sinh học/Biostatistics
 • Dịch tễ học/Epidemiology
 • Khoa học sức khỏe môi trường/Environmental Health Sciences
 • Chính sách và quản lý y tế/Health Policy and Management
 • Khoa học xã hội và hành vi/Social and Behavioral Sciences

10 DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG CỘNG THIẾT YẾU

10 Dịch vụ Y tế Công cộng Thiết yếu cung cấp một khuôn khổ về y tế công cộng nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe của tất cả mọi người trong tất cả các cộng đồng.

Để đạt được sức khỏe tối ưu cho tất cả mọi người, Dịch vụ Y tế Công cộng Thiết yếu tích cực thúc đẩy các chính sách, hệ thống và dịch vụ mang lại sức khỏe tốt và tìm cách loại bỏ các trở ngại cũng như các rào cản mang tính hệ thống và cấu trúc, như nghèo đói, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử về giới và các hình thức áp bức khác, đã dẫn đến sự bất bình đẳng về sức khỏe. Mọi người phải có cơ hội công bằng và chính đáng để có được sức khỏe và hạnh phúc tốt.

 • Đánh giá và theo dõi tình trạng sức khỏe dân số, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe, nhu cầu và tài sản của cộng đồng
 • Điều tra, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề sức khỏe và mối nguy hiểm ảnh hưởng đến người dân
 • Giao tiếp hiệu quả để thông báo và giáo dục mọi người về sức khỏe, các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và cách cải thiện sức khỏe
 • Tăng cường, hỗ trợ và huy động cộng đồng và quan hệ đối tác để cải thiện sức khỏe
 • Tạo, ủng hộ và thực hiện các chính sách, kế hoạch và luật tác động đến sức khỏe
 • Sử dụng các hành động pháp lý và quy định được thiết kế để cải thiện và bảo vệ sức khỏe cộng đồng
 • Đảm bảo một hệ thống hiệu quả cho phép tiếp cận công bằng các dịch vụ cá nhân và sự chăm sóc cần thiết để được khỏe mạnh
 • Xây dựng và hỗ trợ lực lượng lao động y tế công cộng đa dạng và có tay nghề cao
 • Cải thiện và đổi mới các chức năng y tế công cộng thông qua đánh giá, nghiên cứu và cải tiến chất lượng liên tục
 • Xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng tổ chức vững mạnh vì sức khỏe cộng đồng

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Con đường sự nghiệp trong lĩnh vực y tế công cộng bao gồm giáo dục sức khỏe, sức khỏe cộng đồng, dịch tễ học, thống kê sinh học, quản lý y tế, sức khỏe môi trường và chính sách y tế. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đã dự đoán sự tăng trưởng liên tục trong tất cả các con đường sự nghiệp y tế công cộng này.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Kết quả học tập của chương trình Y tế Công cộng Tiểu bang A được liệt kê dưới đây và phù hợp với Hội đồng Giáo dục Y tế Công cộng (CEPH), tổ chức kiểm định Y tế Công cộng. Học sinh ghi danh vào chương trình Y tế Công cộng A-State sẽ:

 • Hiểu cách đánh giá và theo dõi sức khỏe người dân
 • Tìm hiểu cách điều tra, chẩn đoán và giải quyết các mối nguy hiểm cho sức khỏe cũng như nguyên nhân gốc rễ
 • Phát triển các chiến lược truyền thông y tế công cộng hiệu quả để thông tin và giáo dục
 • Phát triển các chiến lược y tế công cộng để củng cố, hỗ trợ và huy động cộng đồng và quan hệ đối tác
 • Tìm hiểu cách tạo, bảo vệ và thực hiện các chính sách, kế hoạch và luật y tế công cộng
 • Hiểu cách sử dụng các hành động pháp lý và quy định về y tế công cộng
 • Xác định các con đường cho phép tiếp cận y tế công bằng
 • Góp phần xây dựng lực lượng lao động y tế công cộng đa dạng và có tay nghề cao
 • Phát triển các chiến lược để cải thiện và đổi mới thông qua đánh giá, nghiên cứu và cải thiện chất lượng y tế công cộng
 • Tìm hiểu cách xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng tổ chức mạnh mẽ cho sức khỏe cộng đồng

Liên hệ Văn phòng Việt Nam để được tư vấn chi tiết.