Return To Learn – Kế Hoạch Quay Trở Lại Giảng Dạy Của A-State – Kỳ Thu 2020

RETURN TO LEARN

AN INCLUSIVE APPROACH

Cùng với kế hoạch tổng thể ‘Return to Work’ để cán bộ nhân viên A-State quay trở lại làm việc, A-State đã ban hành các kế hoạch bổ trợ, tập trung vào việc lên kế hoạch quay trở lại giảng dạy bình thường tại giảng đường, cho kỳ Thu 2020, được biết tới với tên Return to Learn.

TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH & CẬP NHẬT HIỆN TẠI

Kế hoạch Return to Learn năm 2020 khởi đầu bằng cách tiếp cận bao quát (inclusive approach), mà chúng tôi tin rằng là cách tốt nhất để lên kế hoạch cho kỳ Thu 2020. Vào ngày 5/5 vừa qua, chúng tôi đã thông báo về việc thành lập 7 lực lượng hành động liên tục vì COVID-19. Nội Các của Hiệu Trưởng đóng vai trò điều phối trung gian của Uỷ Ban Tham Vấn Hoạt Động Liên Tục A-State (A-State Continuity Advisory Committee (ACAC)). Thành viên của Nội Các đã phát triển và lãnh đạo các lực lượng hành động này, và được giao nhiệm vụ đưa ra các tham vấn cho ACAC, và đồng thời đưa ra các tham vấn cho Hiệu Trưởng.

Vui lòng truy cập trang thông tin chi tiết của kế hoạch Ready To Learn, để biết thông tin chi tiết và cập nhật nhất (thông tin bằng tiếng Anh).

Return to Learn from Arkansas State University on Vimeo.