Sở Cảnh sát Đại học quyên góp 1,500 USD cho Kho Thực phẩm A-State

Sở Cảnh sát Đại học quyên góp 1,500 USD cho Kho Thực phẩm A-State
Sở Cảnh sát Đại học quyên góp 1,500 USD cho Kho Thực phẩm A-State

Các thành viên của Sở Cảnh sát Đại học của chúng tôi đã cùng nhau quyên góp 1,500 đô la cho Kho Thực phẩm A-State.

Hôm nay chúng tôi đang quyên góp tiền để hỗ trợ Kho Thực phẩm A-State như một phần của Ngày Thứ Ba Cho Đi (Giving Tuesday). Quyên góp tại đây: https://www.astetalumni.org/GivingTuesday