Trường Khoa học Giáo dục và Hành vi

Nhiệm vụ

Cung cấp chương trình giảng dạy/hướng dẫn nhằm tăng cường phát triển các phẩm chất thể chất, tinh thần, xã hội và cảm xúc cần thiết để có một cuộc sống chất lượng, đồng thời cung cấp các chương trình chuẩn bị chuyên môn có chất lượng đáp ứng các tiêu chuẩn phù hợp ở cả cấp đại học và sau đại học.

Tầm nhìn

Để hoàn thành sứ mệnh của mình, trường đặt trọng tâm hàng đầu vào chất lượng giảng dạy, phấn đấu cung cấp dịch vụ cho (a) trường đại học, (b) trường tiểu học và trung học, (c) cộng đồng và tiểu bang, và (d) các tổ chức và cơ quan chuyên môn liên quan.


Các Chuyên ngành Đào tạo của Trường Khoa học Giáo dục và Hành vi

MajorEmphasisUndergraduateGraduateOnline
Building-Level/PrincipalCertificate
Career DevelopmentCertificate
Clinical Mental Health CounselingCertificate
Curriculum DirectorCertificate
Curriculum and InstructionM.S.E
Dyslexia EndorsementCertificate
Early Childhood EducationM.S.E
Early Childhood ServicesM.S.
Educational LeadershipEd.D.M.S.E
Curriculum DirectorEd.S.
Gifted and Talented DirectorEd.S.
Higher Ed. AdminEd.D.
PrincipalshipEd.S.
Special EducationEd.S.
SuperintendencyEd.S.
Educational Theory and PracticeM.S.E
Adult EducationM.S.E
English as a Second LanguageM.S.E
Instructional TechnologyM.S.E
Elementary EducationB.S.E.B.S.E.
EsportsCertificate
Exercise ScienceB.S.M.S.
Gifted, Talented & Creative Instructional Spec.Certificate
Gifted, Talented and Creative DirectorCertificate
Health PromotionB.S.
Higher EducationM.S.
Middle-Level EducationB.S.E.
Neuropsychological TestingCertificate
Physical EducationB.S.E.M.S.E
Play TherapyCertificate
Psychological ScienceM.S.
PsychologyB.A.B.S.MinorB.A.
Psychology and Counseling
Clinical Mental Health CounselingEd.S.
School PsychologyEd.S.
ReadingEd.S.M.S.E
School CounselingM.S.E
Crisis & TraumaM.S.E
Special PopulationsM.S.E
Special EducationB.S.E.
DirectorCertificate
Gifted, Talented, and CreativeM.S.E
Instructional Specialist K-12M.S.ECertificate
K-12 LicenseB.S.E.
Sport AdministrationM.S.M.S.
Sport ManagementB.S.B.S.
Teaching
Art EducationM.A.T.
Business TechnologyM.A.T.
ElementaryM.A.T.
Middle LevelM.A.T.
Special EducationM.A.T.

Kiểm định Chất lượng

Xem chi tiết tại đây >>>