Dành cho Sinh viên Chuyển tiếp

Bên cạnh đó, các sinh viên chuyển tiếp chương trình cử nhân cần làm theo một số bước sau:

1. NỘP BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC

Văn phòng Sinh viên Quốc tế tại ASU cần nhận được giấy tờ bảng điểm chính thức từ trường bạn đã theo học.

2. ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU VỀ KHẢ NĂNG CHUYỂN TIẾP (INITIAL TRANSFER EVALUATION)

Văn phòng Đăng ký tại ASU (ASU’s Registrar Office) sẽ hoàn thiện đánh giá ban đầu về khả năng chuyển tiếp dành cho tất cả các ứng viên.

3. ĐẶT LỊCH HẸN TƯ VẤN

Khi đến khu học xá, sinh viên cần liên hệ với nhân viên tư vấn nhằm hoàn thiện thủ tục chuyển tiếp. Sinh viên cần đảm bảo đã có đề cương và bảng mô tả từng môn học.

4. KHOA / TRƯỜNG XEM XÉT KHẢ NĂNG TÍN CHỈ CHUYỂN TIẾP

Bất kỳ môn học nào xem xét để chuyển tiếp tín chỉ cần được đánh giá và chấp thuật bởi khoa/trường và chuyên gia tư vấn trước khi được tính vào hệ thống của Arkansas State University.

5. TÍN CHỈ ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐƯỢC GỬI ĐẾN VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ (REGISTRAR)

Bất kỳ tín chỉ nào được chấp thuận, bộ phận xét đơn sẽ gửi thông tin đến văn phòng đăng ký.

6. VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT TRÊN GIẤY XÁC NHẬN CHUYỂN TIẾP

Văn phòng đăng ký tại ASU sẽ thực hiện các thay đổi cần thiết trên giấy xác nhận chuyển tiếp của sinh viên (worksheet).